කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

සමාගමේ ශක්තිය

සමාගමට සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන 22 ​​ක්, ස්ලයිඩර් සැකසුම් කැටයම් යන්ත්‍ර හතරක්, ඇඹරුම් යන්ත්‍ර දුසිම් ගණනක් සහ වෙනත් උපකරණ තිබේ

හවුල්කරුවන්

සුදුසුකම්